txt_II_affiches

Solo Ausstellung, 2012, Staatsgalerie, Berlin (D)